Home
  Index of website
  Schedule
  Schedule of training
  Material
  Documentation
  Tests/Assignment
  Test and Assignment
  People
  Personal training
  Photos
  Photo in training
  About
  All of about me
  Member
  Member list.
หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรสำหรับเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ไม่สามารถ ทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทันที บริษัทซอฟต์แวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการอบรมบุคลากรอย่างน้อย 3-6 เดือน ซึ่งหลังจากได้รับการอบรมแล้ว อาจมีการดึงตัวบุคลากรที่มีความสามารถไปทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์ที่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่า ทำให้บางครั้งบริษัทไม่อยากที่จะลงทุนอบรมบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นเสมอมาในภาคอุสาหกรรมนี้
     ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ภาคการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถผลิตบุคลากรได้ตรงความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่เพียงพอ อาจสืบเนื่องมาจากอาจารย์ผู้สอนนั้นยังขาดประสบการณ์ในการทำงานด้านซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งการพัฒนา ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมไอทีนั้นค่อนข้างหลากหลาย อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในทุกๆซอฟต์แวร์ได้ เนื่องจากเวลาที่จำกัดในกาศึกษา และจำนวนบุคลากรผู้สอน ซึ่งตัวซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญนั้น อาจไม่ตรงกับความต้องการของบริษัท อีกทั้งงานด้านซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นั้นมีการกระจุกตัว อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯและเขตปริมณฑลเป็นส่วนมาก ซึ่งบุคลากรด้านซอฟต์แวร์บางกลุ่มไม่สามารถย้ายถิ่นฐานได้ ถ้าทางภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันนำงานด้านซอฟต์แวร์ กระจายสู่ภูมิภาค จะช่วยทำให้บุคลากรที่มีความสามารถในภูมิภาคได้มีงานทำและไม่ต้องย้ายถิ่งฐาน อีกทั้งยังเป็นการได้เปรียบของภาคเอกชนเพราะค่าจ้างงานในภูมิภาค นั้นมีราคาต่ำกว่าการจ้างงานในเขตกรุงเทพฯอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1. เพื่อผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ได้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายที่กำหนดของภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการทำงานให้กับภาคอุตสาหกรรม
     2. เพื่อขยายฐานตลาดแรงงานในภูมิภาคให้กับภาคอุตาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้มีคุณภาพ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็ง ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยและเป็นการก้าวสู่การแข่งขันในตลาดโลก
     3. การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตที่จบในสายวิชาชีพซอฟต์แวร์
     4. เพื่อเพิ่มอัตราได้งานทำตรงตามสาขาที่นักศึกษาและบัณฑิตที่จบใหม่
     5. ลดการย้ายถิ่งฐานและสร้างตลาดแรงงานในภูมิภาค

เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

     นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากสถาบันต่างๆ ในจังหวัด ที่มีความประสงค์จะทำงานในหลังการสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 40 คน

กำหนดการ

     ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 3-16 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่ 3-15 ธันวาคม 2554
ขั้นตอนการดำเนินงาน
     1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
       -จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
       -จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
       -ประชาสัมพันธ์
       -รับสมัครผู้สนใจ
       -เตรียมข้อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
     2. สอบคัดเลือก และประกาศผลผู้มีสิทธฺเข้าร่วมโครงการ
       -สอบข้อเขียน (ผู้สมัครทุกคน)
       -สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครทุกคน)
       -ประกาศผลผู้มีสิทธฺเข้าร่วมโครงการ
     3. แนะนำ/อบรม Framework ของบริษัท บริษ้ท Infotronics
     4. อบรมพัฒนาผลงานตาม Assignment ของบริษัท
     5. ตรวจความก้าวหน้าของผลงานที่พัฒนาร่วมกับบริษัท
     6. นำเสนอผลงานที่ทำกับบริษัท
     7. ติดตามผลผู้เข้าร่วมโครงการ
     8. สรุปงาน
       -สรุปประเมินแต่ละหลักสูตร
       -สรุปประเมินเนื้อหาอบรมกับการปรับปรุงหลักสูตร
       -สรุปและแระเมินผลโครงการ
         -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
         -ปัญหารที่พบและวิธีแก้ไขปัญหา